Zebranie Wiejskie

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY

ZAWIADAMIA

że w dniu 2.09.2018 r. (niedziela) o godz. 17:45

w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Sekretarza zebrania,
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Informacja o dotychczas wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2018 r.,
 6. Podjęcie Uchwał nr 3/2018 i 4/2018 w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego ustawowego i statutowego,
 7. Przedstawienie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów i podjęcie Uchwały nr 5/2018 w tym zakresie,
 8. Podjęcie Uchwały nr 6/2018 dotyczącej zmiany Uchwały nr 4/2017 Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego sołectwa na 2018 r.
 9. Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
 10. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania   Wiejskiego,
 11. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
 12. Wolne wnioski,
 13. Zakończenie Zebrania.

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.18:00 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

 

Sołtys
Marcin Cieślak