Nowe plany zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa

planowanie_zabierzowOgłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa w gminie Zabierzów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów
uchwały Nr XLIX/440/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do planów miejscowych należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planów miejscowych wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji  elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek i uwaga.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej
www.planowanie.zabierzow.org.pl

„Akcja zima” w sołectwie Rudawa

DROGA KRAJOWA nr 79  – utrzymanie drogi krajowej leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Telefon dyżurnego „Akcji Zima” 12 285 51 95 oraz czynny całą dobę 608 648 204

DROGI POWIATOWE – utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków
Telefon dyżurnego ZDPK 12 637 18 11,  507-098-708, 

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG GMINNYCH

Koordynatorem „Akcji Zima” w Urzędzie Gminy Zabierzów jest Pan inspektor Włodzimierz Francuz nr kontaktowy 12 283 07 02 w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałek 9°° – 17°°, od wtorku do piątku od 8°°-16°°.

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Zabierzowie, pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych.

 1. W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których  kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia jest odśnieżona posypana  na całej długości i szerokości.
 2. W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na  skrzyżowaniach, zakrętach, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
 3. Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy. Zimowe utrzymanie obejmuje tzw. „akcję czynną” czyli bezpośrednią pracę sprzętu w terenie i prowadzone będzie w systemie interwencyjnym tzn. wyłącznie na polecenie osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie.

DROGI GMINNE PUBLICZNE – są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Drogi gminne biegnące przez naszą miejscowość zostały przydzielone do obwodu I i II.

Za zimowe utrzymanie dróg w naszej miejscowości odpowiada:
Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica; kontakt  601 842 485

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Zabierzów

pprawne

Od stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokatów oraz radców prawnych.

Darmową pomoc prawną mogą otrzymać:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W celu skorzystania z bezpłatnych porad prawnych należy zadzwonić pod numer telefonu 12 283-07-11 i umówić się na wizytę. Porady prawne będą udzielane w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1 (pokój nr 0.16).

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

W przypadku osób korzystających z pomocy społecznej warunkiem udzielenia bezpłatnej porady będzie przedłożenie oryginału albo ksera decyzji o przyznaniu świadczenia, za wyjątkiem przypadków w którym zostało przyznane świadczenie w postaci: interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, w których warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia o przyznaniu jednego z ww. świadczeń wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

za:
http://rodzina.zabierzow.org.pl/bezplatne-porady-prawne-w-gminie-zabierzow-dla-posiadaczy-karty-duzej-rodziny/
http://zabierzow.org.pl/2016/01/04/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-urzedzie-gminy-zabierzow/

Dotacje na solary w roku 2016

solaryW roku 2016 mieszkańcy naszej gminy dalej mogą uzyskać dotację na instalację solarów. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy Zabierzów do dnia 19 lutego 2016 roku.

 Osoby, których nieruchomości spełniają warunki techniczne (stwierdzone podczas oględzin przez wykonawcę), będą mogły zawrzeć umowy z Wójtem Gminy Zabierzów na instalację systemu, po wpłaceniu na konto Urzędu Gminy należności na poczet instalacji. Całość kosztów : typ zbiornika: A- 4020,00 zł (250 litrów); B– 4660,00 zł (300 litrów); C– 5730,00 zł (500 litrów).

Dokumenty do pobrania:
Ankieta kwalifikacyjna
Regulamin uczestnictwa w programie
Umowa solarna – wzór dla typu A
Umowa solarna – wzór dla typu B
Umowa solarna – wzór dla typu C

Osoby zainteresowane montażem solarów powinny złożyć w UG Zabierzów Ankiety wraz z dołączonym odpisem z księgi wieczystej dla nieruchomości. Właściciel zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie dokonania wpłaty i podpisania umowy.

DODATKOWE INFORMACJE:
Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. 2.11,
pon. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00, tel.12-283-07-55.

źródło: http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/alternatywne-zrodla-energii/zasady-dotowania-systemu-grzewczego-opartego-o-alternatywne-zrodlo-energii/uwaga-przedluzenie-na-2016-rok-terminu-projektu-2015/

 

 

Uwaga na mrozy!

uwaga mrozyOkres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Stąd apel o informowanie policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, która mogłaby być narażona na wyziębienie czy też zamarznięcie. Dzwonić należy pod numery: 112 lub 997.
Informacje można przekazywać również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie – 12 285 14 13.

Spotkanie pod choinką

 

DSC05894

Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie dziękują sponsorom i partnerom którzy przyczynili się do organizacji ,,spotkania pod choinką” w dniu 20 grudnia 2015 r.

Podziękowania należą  się:

 • Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy,
 • Klubowi Seniora z Rudawy,
 • Dzieciom  i młodzieży z Zespołu Szkół  w Rudawie wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym,
 • Młodzieży przygotowującej w naszej parafii ŚDM,
 • Organiście parafii Rudawa, panu Piotrowi Być,
 • Firmie KOSD Lafarge,
 • Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Jackowi Krupie,
 • Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów,
 • Lewiatanowi w Rudawie,
 • Pizzerii Sfera Smaku z Rudawy,
 • Pani Krystynie Lipce – handel obwoźny,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie,
 • Dziękujemy za obecność:
 • Wójtowi Gminy Zabierzów Pani Elżbiecie Burtan
 • Dyrektorowi Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury Łukaszowi Smółce.
 • Proboszczowi Parafii Rudawa ks. Kanonikowi Andrzejowi Badura,
 • Ks. Mirosławowi Cupek,
 • Ks. Krzysztofowi Jobda,
 • Dyrektorowi SCK i PG Zabierzów Pani Annie Domagale,
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rudawie Pani Jadwidze Kłodzińskiej,
 • Radnemu Gminy Zabierzów Panu Tomaszowi Kasprzykowi,
 • Sołtysom sąsiednich sołectw.

A przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom parafii Rudawa w tym mieszkańcom  Rudawy.

Spotkajmy się wszyscy za rok 18 grudnia 2016 r.  Zaprasza Sołtys i Rada Sołecka w Rudawie.

Informacje o planowanej modernizacji linii kolejowej biegnącej przez naszą miejscowość

PKP Polskie Linie Kolejowe na początku przyszłego roku przystąpią do gruntownej modernizacji linii kolejowej biegnącej przez naszą Rudawę.
1_plan robót

Szczegółowe informacje są dostępne na załączonej prezentacji: PKP modernizacja

Wiosną przyszłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe planują spotkanie z mieszkańcami Rudawy. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.