Spotkanie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie

Sołtys Rudawy informuje, że w dniu 20 marca 2016 r. o godz. 17.00 odbędzie się w Zespole Szkół w Rudawie spotkanie pracowników Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.
Podczas spotkania będzie można zapoznać się ze sprawami związanymi z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zadać pytania w przedmiotowej sprawie.

Sołtys Rudawy
Marcin Cieślak

Ogłoszenie

Sołtys Rudawy informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się na sołtysówce w dniach od 08.03.2016r. do 15.03.2016r. w następujących godzinach:
08.03.2016 r. od godz. 8.00 do 9.00. (wtorek),
09.03.2016 r. od godz. 17.00 do 18.00.(środa),
10.03.2016 r. od godz. 17.00 do 19.00.(czwartek),
11.03.2016 r. od godz. 17.00 do 19.00.(piątek),
12.03.2016 r. od godz. 9.00 do 11.00. i od godz. 15.00 do 16.00. (sobota),
13.03.2016 r. od godz. 9.00 do 12.00. (niedziela),
14.03.2016 r. od godz. 17.00 do 19.00. (poniedziałek),
15.03.2016 r. od godz. 16.00 do 18.00. (wtorek).

Sołtys Rudawy
Marcin Cieślak

Wniosek o świadczenie wychowawcze – 500 zł na dziecko

rodzina_500+Od dnia 1 kwietnia będzie można składać wnioski do programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z przepisami będzie można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu Empatia.

W Gminie Zabierzów dokumenty będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy oraz w punktach terenowych, których lokalizacja zostanie wskazana pod koniec marca.

Poniżej udostępniamy do pobrania wersję elektroniczną wniosku oraz formularze do wypełniania on-line.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek wraz z załącznikami (format PDF)

Wniosek wraz z załącznikami (format WORD)

Dokumenty on line:

WNIOSEK

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego


Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Poradnik dla samorządów

Informacje dotyczące realizacji programu “Rodzina 500 plus” w Gminie Zabierzów

rodzina_500Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

W gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. Elektroniczną wersję wniosku (e-wniosek) będzie można przekazać za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski będzie można przesyłać i składać od 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Program “Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Od 1 marca br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

będzie czynna specjalna INFOLINIA.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16,

pod numerem telefonu 12 285 19 16
będzie można uzyskać informacje dotyczące Programu

Możliwe jest także kierowanie zapytań za pomocą oficjalnych środków telekomunikacyjnych, takich jak: e-mail czy e-puap.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa

planowanie_zabierzowOgłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa w gminie Zabierzów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów
uchwały Nr XLIX/440/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do planów miejscowych należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planów miejscowych wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji  elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek i uwaga.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej
www.planowanie.zabierzow.org.pl

“Akcja zima” w sołectwie Rudawa

DROGA KRAJOWA nr 79  – utrzymanie drogi krajowej leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Telefon dyżurnego „Akcji Zima” 12 285 51 95 oraz czynny całą dobę 608 648 204

DROGI POWIATOWE – utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków
Telefon dyżurnego ZDPK 12 637 18 11,  507-098-708, 

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG GMINNYCH

Koordynatorem „Akcji Zima” w Urzędzie Gminy Zabierzów jest Pan inspektor Włodzimierz Francuz nr kontaktowy 12 283 07 02 w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałek 9°° – 17°°, od wtorku do piątku od 8°°-16°°.

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Zabierzowie, pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych.

  1. W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których  kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia jest odśnieżona posypana  na całej długości i szerokości.
  2. W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na  skrzyżowaniach, zakrętach, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
  3. Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy. Zimowe utrzymanie obejmuje tzw. „akcję czynną” czyli bezpośrednią pracę sprzętu w terenie i prowadzone będzie w systemie interwencyjnym tzn. wyłącznie na polecenie osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie.

DROGI GMINNE PUBLICZNE – są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Drogi gminne biegnące przez naszą miejscowość zostały przydzielone do obwodu I i II.

Za zimowe utrzymanie dróg w naszej miejscowości odpowiada:
Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica; kontakt  601 842 485

Czytaj więcej