Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Zabierzów

pprawne

Od stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokatów oraz radców prawnych.

Darmową pomoc prawną mogą otrzymać:

  • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W celu skorzystania z bezpłatnych porad prawnych należy zadzwonić pod numer telefonu 12 283-07-11 i umówić się na wizytę. Porady prawne będą udzielane w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1 (pokój nr 0.16).

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

W przypadku osób korzystających z pomocy społecznej warunkiem udzielenia bezpłatnej porady będzie przedłożenie oryginału albo ksera decyzji o przyznaniu świadczenia, za wyjątkiem przypadków w którym zostało przyznane świadczenie w postaci: interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, w których warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia o przyznaniu jednego z ww. świadczeń wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

za:
http://rodzina.zabierzow.org.pl/bezplatne-porady-prawne-w-gminie-zabierzow-dla-posiadaczy-karty-duzej-rodziny/
http://zabierzow.org.pl/2016/01/04/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-urzedzie-gminy-zabierzow/