„Akcja zima” w sołectwie Rudawa

DROGA KRAJOWA nr 79  – utrzymanie drogi krajowej leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Telefon dyżurnego „Akcji Zima” 12 285 51 95 oraz czynny całą dobę 608 648 204

DROGI POWIATOWE – utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków
Telefon dyżurnego ZDPK 12 637 18 11,  507-098-708, 

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG GMINNYCH

Koordynatorem „Akcji Zima” w Urzędzie Gminy Zabierzów jest Pan inspektor Włodzimierz Francuz nr kontaktowy 12 283 07 02 w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałek 9°° – 17°°, od wtorku do piątku od 8°°-16°°.

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Zabierzowie, pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych.

 1. W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których  kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia jest odśnieżona posypana  na całej długości i szerokości.
 2. W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na  skrzyżowaniach, zakrętach, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
 3. Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy. Zimowe utrzymanie obejmuje tzw. „akcję czynną” czyli bezpośrednią pracę sprzętu w terenie i prowadzone będzie w systemie interwencyjnym tzn. wyłącznie na polecenie osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie.

DROGI GMINNE PUBLICZNE – są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Drogi gminne biegnące przez naszą miejscowość zostały przydzielone do obwodu I i II.

Za zimowe utrzymanie dróg w naszej miejscowości odpowiada:
Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica; kontakt  601 842 485

Wykaz dróg:
I Obwód Zimowego utrzymania

Drogi inne -II kolejność odśnieżania (lII standard)
Lp Przebieg drogi Długość [km]
3 Rudawa – Pętla 0,30

 II Obwód Zimowego Utrzymania

Drogi publiczne -1 kolejność odśnieżania (II standard)
Nr Przebieg drogi Długość [km]
2 Rudawa-Radwanowice 3,15
9 Rudawa-Niegoszowice 1,80

 

Drogi publiczne – II kolejność odśnieżania (III standard)
Nr Przebieg drogi Długość [km]
11 Rudawa ul. Legionów Polskich-Sowiarka 0,80

DROGI WEWNĘTRZNE – są odśnieżane w systemie interwencyjnym t.j. na polecenie koordynatora akcji zimowego utrzymania na wniosek sołtysa.

Standard utrzymania dróg gminnych wewnętrznych polega na zapewnieniu przejezdności drogi poprzez:

 1. odśnieżenie jezdni  na całej szerokości.
 2. uszorstnienie  materiałem sypkim na:
 3. skrzyżowaniach z drogami,
 4. skrzyżowaniach z koleją,
 5. zakrętach,
 6. odcinkach o pochyleniu > 4%,
 7. przystankach autobusowych,
 8. innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi .

Sieć dróg gminnych wewnętrznych objętych zimowym utrzymaniem podzielono na poszczególne zadania :

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 r. Nr 132 ze zm.) obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Przypomina się również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4, ilekroć w ustawie tej mowa o właścicielach – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.