KGW Rudawa numerem 1 w Małopolsce!

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie wygrało prestiżowy konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko regionalne w Małopolsce. W konkursie wzięło udział ponad 100 kół z całego województwa. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali z okazji Regionalnych Obchodów 25-lecia ARIMR w Centrum Jana Pawła II w Krakowie w dniu 29 września 2019 r. Oczywiście nasze rudawskie KGW przygotowało tradycyjnie poczęstunek dla gości który cieszył się ogromnym powodzeniem, wszak nie od dzisiaj wiadomo, że panie z Rudawy doskonale gotują. Była to też okazja aby prezentować  walory Gminy Zabierzów – duże zainteresowanie wzbudziły piękne zdjęcia i grafiki. Widokówki, przewodniki i mapy turystyczne, przekazane przez Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów   zostały rozdane bardzo szybko, bo jak mówili goście „dzięki nim trafią w te piękne miejsca”.

Warto wspomnieć, że KGW Rudawa prezentowało swoje zwycięskie stoisko w  trakcie naszych tegorocznych Dożynek Gminnych w Zabierzowie, gdzie również zwyciężyło w dwóch konkursach: na najpiękniejsze stoisko regionalne i na najlepszą potrawę tradycyjną.

 

Tekst: Małgorzata Broniec-Chrzan
Zdjęcia: Wojciech Chrzan

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Gratuluję sukcesów kulinarnych naszym Paniom z Rudawskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Promujecie Panie swoją ciężką, społeczną pracą nasze Sołectwo, dlatego należą się Wam słowa uznania. Skupiacie się na sztuce kulinarnej, co wymaga od Was zaangażowania wolnego czasu. Również dzięki Wam o Rudawie mówi się poza Gminą Zabierzów. Jeszcze raz serdeczne gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Zimowe utrzymanie dróg w Rudawie

Na terenie naszej miejscowości znajdują się drogi będące w zarządzie 3 różnych podmiotów. Są to:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  – Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków – odpowiada za utrzymanie drogi krajowej nr 79.
Telefon dyżurnego: 12 285 51 95, 608 648 204.

2. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków – odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych, których wykaz znajduje się poniżej.
Telefon dyżurnego: 12 637 18 11, 507-098-708. 

3. Urząd Gminy Zabierzów  – odpowiada za utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych.
Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Zabierzów jest inspektor Włodzimierz Francuz –  tel. 12 283 07 02 dostępny w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek od 8-15. Poza godzinami pracy pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości.

W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie są pozostałe drogi. Oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń powinno być prowadzone na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.

Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy.

Drogi gminne publiczne są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Rudawa znajduje się w II obwodzie. Zimowe utrzymanie dróg w II obwodzie prowadzi: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica, kontakt: 601 842 485. Zgłoszenia dotyczące potrzeb zimowego utrzymania dróg można kierować również do sołtysa.

Pozostałe drogi w Rudawie zostały zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne. Będą one odśnieżane w systemie interwencyjnym tj. na wniosek sołtysa i polecenie gminnego koordynatora akcji zimowego utrzymania dróg, p. Włodzimierza Francuza.

Standard utrzymania dróg gminnych wewnętrznych jest taki sam jak dla pozostałych dróg gminnych z tzw. II kolejności zimowego utrzymania tj. odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych znajdujących się na terenie Rudawy zajmuje się również FHU Andrzej Kasprzyk z Modlnicy.

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina że zgodnie z przepisami obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

/przygotowano na podstawie materiałów UG Zabierzów/

Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Rudawie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza seniorów na spotkania o prawie i mediacji, które zostaną zorganizowane w dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Rudawie (świetlica) oraz w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Rząsce (świetlica). Celem spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na drodze prawnej i mediacyjnej najczęstszych problemów osób starszych.

W miesiącu wrześniu 2017 roku w Klubach Seniora na terenie Gminy Zabierzów zostały przeprowadzone badania ankietowe mające na celu wyłonienie obszarów problemowych osób starszych. Z wypełnionych ankiet wynika, iż zagadnieniami, które warto poruszyć na spotkaniach są kwestie przekazanie majątku najbliższym w spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe), darowizna nieruchomości (możliwość jej odwołania, dożywocie w akcie notarialnym) oraz obowiązki dzieci w stosunku do rodziców (obowiązek opieki, obowiązek alimentacyjny).

Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor, która jest radcą prawnym, mediatorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seniorzy zainteresowani są również procedurą kierowania do domu pomocy społecznej, informujemy, iż ta tematyka będzie poruszana w przyszłym roku.

Źródło: Spotkania edukacyjne dla seniorów w Rudawie oraz Rząsce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że od 1 października 2017 r. nastąpiły zmiany w realizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od tego dnia opiekę nocną i świąteczną nad mieszkańcami Gminy Zabierzów sprawuje ambulatorium prowadzone przez Szpital św. Rafała w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5.

Dla mieszkańców Rudawy istotna jest informacja iż w Krzeszowicach nadal czynny będzie punkt nocnej i świątecznej opieki na ulicy Legionów Polskich 6. Odpowiedzialnym za realizację świadczeń będzie Szpital Powiatowy w Chrzanowie, który w drodze postępowania konkursowego zlecił zadnie podwykonawcy tj. firmie OPC z Krakowa.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez NFZ, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W Krzeszowicach firma OPC ma zapewnić pełną obsadę dwóch zespołów. Jeden udzielający świadczeń stacjonarne w składzie: lekarz i pielęgniarka (udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych tj. na miejscu w Krzeszowicach) oraz drugi zespół działający w trybie wyjazdowym (wspólny dla Chrzanowa i Krzeszowic).

W Krzeszowicach świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. 

Adres: Krzeszowice, ulica Legionów Polskich 6, tel. 519-307-603.