Zimowe utrzymanie dróg w Rudawie

Na terenie naszej miejscowości znajdują się drogi będące w zarządzie 3 różnych podmiotów. Są to:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  – Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków – odpowiada za utrzymanie drogi krajowej nr 79.
Telefon dyżurnego: 12 285 51 95, 608 648 204.

2. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków – odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych, których wykaz znajduje się poniżej.
Telefon dyżurnego: 12 637 18 11, 507-098-708. 

3. Urząd Gminy Zabierzów  – odpowiada za utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych.
Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Zabierzów jest inspektor Włodzimierz Francuz –  tel. 12 283 07 02 dostępny w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek od 8-15. Poza godzinami pracy pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysa.

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

W I kolejności zimowego utrzymania objęte są drogi gminne, po których kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne. W przyjętym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości.

W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie są pozostałe drogi. Oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń powinno być prowadzone na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.

Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy.

Drogi gminne publiczne są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Rudawa znajduje się w II obwodzie. Zimowe utrzymanie dróg w II obwodzie prowadzi: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica, kontakt: 601 842 485. Zgłoszenia dotyczące potrzeb zimowego utrzymania dróg można kierować również do sołtysa.

Pozostałe drogi w Rudawie zostały zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne. Będą one odśnieżane w systemie interwencyjnym tj. na wniosek sołtysa i polecenie gminnego koordynatora akcji zimowego utrzymania dróg, p. Włodzimierza Francuza.

Standard utrzymania dróg gminnych wewnętrznych jest taki sam jak dla pozostałych dróg gminnych z tzw. II kolejności zimowego utrzymania tj. odśnieżanie prowadzone jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych znajdujących się na terenie Rudawy zajmuje się również FHU Andrzej Kasprzyk z Modlnicy.

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina że zgodnie z przepisami obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

/przygotowano na podstawie materiałów UG Zabierzów/

Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Rudawie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza seniorów na spotkania o prawie i mediacji, które zostaną zorganizowane w dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Rudawie (świetlica) oraz w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Rząsce (świetlica). Celem spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na drodze prawnej i mediacyjnej najczęstszych problemów osób starszych.

W miesiącu wrześniu 2017 roku w Klubach Seniora na terenie Gminy Zabierzów zostały przeprowadzone badania ankietowe mające na celu wyłonienie obszarów problemowych osób starszych. Z wypełnionych ankiet wynika, iż zagadnieniami, które warto poruszyć na spotkaniach są kwestie przekazanie majątku najbliższym w spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe), darowizna nieruchomości (możliwość jej odwołania, dożywocie w akcie notarialnym) oraz obowiązki dzieci w stosunku do rodziców (obowiązek opieki, obowiązek alimentacyjny).

Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor, która jest radcą prawnym, mediatorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seniorzy zainteresowani są również procedurą kierowania do domu pomocy społecznej, informujemy, iż ta tematyka będzie poruszana w przyszłym roku.

Źródło: Spotkania edukacyjne dla seniorów w Rudawie oraz Rząsce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że od 1 października 2017 r. nastąpiły zmiany w realizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od tego dnia opiekę nocną i świąteczną nad mieszkańcami Gminy Zabierzów sprawuje ambulatorium prowadzone przez Szpital św. Rafała w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5.

Dla mieszkańców Rudawy istotna jest informacja iż w Krzeszowicach nadal czynny będzie punkt nocnej i świątecznej opieki na ulicy Legionów Polskich 6. Odpowiedzialnym za realizację świadczeń będzie Szpital Powiatowy w Chrzanowie, który w drodze postępowania konkursowego zlecił zadnie podwykonawcy tj. firmie OPC z Krakowa.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez NFZ, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W Krzeszowicach firma OPC ma zapewnić pełną obsadę dwóch zespołów. Jeden udzielający świadczeń stacjonarne w składzie: lekarz i pielęgniarka (udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych tj. na miejscu w Krzeszowicach) oraz drugi zespół działający w trybie wyjazdowym (wspólny dla Chrzanowa i Krzeszowic).

W Krzeszowicach świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. 

Adres: Krzeszowice, ulica Legionów Polskich 6, tel. 519-307-603. 

Spotkania edukacyjne dla seniorów o prawie i mediacji – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza seniorów na cykl spotkań o prawie i mediacji, które zostaną zorganizowane na początku listopada 2017 r. w wybranych miejscowościach Gminy Zabierzów. Celem spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na drodze prawnej i mediacyjnej najczęstszych problemów osób starszych. Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor, która jest radcą prawnym, mediatorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowe informacje o tematyce spotkań, a także ich miejscu i czasie, będą dostępne w październiku 2017 r. na stronie internetowej GOPS w Zabierzowie oraz w klubach seniora działających na terenie Gminy Zabierzów. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia tematów przyjmuje GOPS w Zabierzowie (tel. 12 285-14-13). Propozycje można też składać za pomocą poniższej ankiety:

Ankieta

Źródło: Spotkania edukacyjne dla seniorów o prawie i mediacji – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Spotkanie z historią – Rudawa 2017

W sobotę, 7 października 2017 roku Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zaprasza na kolejne spotkanie z niemieckimi fortyfikacjami z okresu II wojny światowej, położonymi na terenie Gminy Zabierzów. Impreza adresowana jest do młodzieży i dorosłych z terenu gminy oraz wszystkich osób niezależnie od miejsca zamieszkania, które chcą atrakcyjnie spędzić sobotni dzień i spotkać się ze śladami lokalnej historii.

Będzie to impreza podsumowującą i zamykającą cykl „Spotkań z historią” w roku 2017 z wieloma atrakcjami. W programie: Rajd pieszy, zbiórka uczestników godz.9.15 na pętli autobusowej w Młynce (dojazd własny, autobus mpk). Start godz. 9.30. Trasa prowadzić będzie pięknymi terenami, lasami i łąkami po śladach fortyfikacji i umocnień z roku 1944. Trasa przemarszu: Młynka – Frywałd – Baczyn – Nielepice – Młynka – Rudawa. O godzinie 13.00 na działce ze schronem Regelbau 668 (Rudawa ul. Kalwaryjska) odbędzie się inscenizacja „Zdobywanie schronu” z udziałem grup rekonstrukcji historycznej.

Piknik Forteczny jako impreza podsumowującą i zamykającą cykl spotkań o charakterze edukacyjnym „Spotkania z historią. Rudawa 2017” rozpocznie się o godz.14.00 w Rudawie ul. Dunajewskiego. Główną atrakcją Pikniku będzie niewątpliwie, od kilku lat pieczołowicie remontowany przez członków stowarzyszenia, schron bierny piechoty Regelbau 668. Obiekty tego typu znajdują się na linii niemieckich umocnień, które Niemcy budowali w 1944 r. w celu zatrzymania napierającej Armii Czerwonej. Schrony służyły żołnierzom walczącym w okopach do ogrzania się, posilenia czy odpoczynku, przechowywano w nich broń i amunicje. Chociaż nie figurują w rejestrze zabytków, są świadectwem wojennej historii okolic Zabierzowa. Zwiedzający będą mogli osobiście przekonać się jak wyglądało życie załogi schronu w warunkach bojowych, sprawdzić jak działa forteczny wentylator i telefon, czy wojskowe łóżko jest wygodne. Członkowie grup rekonstrukcji historycznej zaprezentują się w replikach mundurów min. polskich, rosyjskich i niemieckich. Zaprezentują także wyposażenie i uzbrojenie z epoki jak też inne elementy codziennego wyposażenia żołnierza.
Wydarzeniem pikniku będzie prezentacja wieży czołgowej Pz. Kpfw.II przystosowanej do obiektów typu Ringstand 67. W ubiegłym roku wieża została wykopana przez członków Stowarzyszenia Rawelin w okolicach Sułoszowej i przeszła gruntowną renowacje.
Dla zwiedzających poza w/w atrakcjami i wnętrzem schronu zostaną przygotowane stoiska z materiałami informacyjnymi, promocyjnymi oraz pamiątkami. W czasie trwania imprezy kuchnia polowa będzie wydawać grochówę wojskową, a przy ognisku wszyscy będą mogli usmażyć kiełbasę.
Organizatorem Pikniku Fortecznego jest Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” z Krakowa, które od kilku lat opiekuje się schronami z okresu II wojny światowej w Rudawie. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu „Spotkań z historią”, jak też imprezy podsumowującej projekt było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Zabierzów i udziale sponsorów.

Impreza ma charakter rodzinny, jest bezpłatna i odbędzie się bez względu na pogodę. Osoby uczestniczą w imprezie na własna odpowiedzialność. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy.

MSMH Rawelin


Relacja z wydarzenia